js ||与$$

||:找到结果为true的分项就停止,并返回该分项的值,否则继续执行,如果都没有为true的分项则返回最后分项的值。

&&:找到结果为false的项项就停止,并返回该分项的值,否则继续执行,如果都没有为true的分项则返回最后分项的值。

//  "" || null || 3 || 4;     //3

//  "" || null || 0 || "" || "" || undefined     //undefined

// 4 && 5 && null && "0";  //null
// alert(b);

时间: 07-14