Vue:v-model指令

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<div id="app">
  <!--<input type="text" v-model="name">{{name}}-->
  <!--&lt;!&ndash;<input type="text" v-model.lazy="name">{{name}}&ndash;&gt; 惰性更新,即当鼠标blur也就是光标不在输入框时再进行更新
  触发change事件-->

  <!--&lt;!&ndash;<input type="text" v-model.trim="name">{{name}}&ndash;&gt;  将输入值的前后空格取消-->
  <!--&lt;!&ndash;<input type="text" v-model.number="name">{{price}}&ndash;&gt; 输入的数字就会方式数字类型,如果不加这个方法html会将输入的数字转换为字符串类型-->
</div>

<script src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.4.2/vue.js"></script>
<script>
  var app=new Vue({
    el:"#app",
    data:{
      name:"王花花",
      price:10
    }

  })

</script>
</body>
</html>
时间: 08-24